หน้าหลัก » งานราชการ » กรมป่าไม้ รับสมัครงาน 2563! หลายตำแหน่ง เริ่มที่วุฒิ ม.6 เงินเดือนเริ่มต้น 10,430.

กรมป่าไม้ รับสมัครงาน 2563! หลายตำแหน่ง เริ่มที่วุฒิ ม.6 เงินเดือนเริ่มต้น 10,430.

โพสโดย : admin | วันที่ : 10 December 2019
หมวดหมู่ : งานราชการ

กรมป่าไม้ รับสมัครงาน 2563! หลายตำแหน่ง เริ่มที่วุฒิ ม.6 เงินเดือนเริ่มต้น 10,430.

กรมป่าไม้ ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 22 ตำแหน่ง รวม 49 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี

ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่างที่จะจัดจ้าง

กลุ่มงานบริการ
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท
2. ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท
3. เจ้าหน้าที่ตรวจป่า จำนวน 9 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท
4. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท
5. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
6. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
7. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
8. เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
9. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

กลุ่มงานเทคนิค
10. พนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
11. ช่างเครื่องยนต์ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
12. ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
13. ช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
14. ช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
15. เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
16. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
17. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
18.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
19. นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
20. นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
21. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
22. ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุจนถึงวันสมัครไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 (ไม่เป็นวัณโรค, ไม่เป็นโรคเท้าช้าง, ไม่ติดยาเสพติด และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง)
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกิน 5 ปี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
– ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13-20 ธันวาคม 2562 ทางเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

แสดงความคิดเห็น